Dotacje konkursowe Fundacji PZU

wpis w: Aktualności | 0

Obecnie nie prowadzimy naboru wniosków konkursowych. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne:
„Z PZU po lekcjach”
„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
„PZU z kulturą”

O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, które pomyślnie przejdą wstępną weryfikację dokonywaną przez pracownika biura Fundacji. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Autorami projektów są przedstawiciele organizacji pozarządowych, najlepiej znający lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych.

http://fundacjapzu.pl/275.html